water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Обратноосмотичните елементите се сглобяват в пакети в специални държатели (обратноосмотични модули), осигуряващи както херметизацията на краищата на ОО-елементи, така и техния "работен процес". Държателите на обратноосмотичните елементите, или както се наричат още корпуси (за високо налягане) за обратноосмотичните мембрани, се произвеждат в различни размери за ОО-елементи от 2,5"; 4"; 8" и 16" с различна дължина и в зависимост от броя на мембраните могат да бъдат единични или многопатронни (по подобие на филтър-холдърите за микрофилтрация). Материалите за изработка включват армиран стъклопласт или неръждаема стомана.

Фигура 1. Композитни корпуси и корпуси от неръждаема стомана за обратноосмотични мембрани

Обратно осмотични модули

При работа водното налягане се упражнява върху корпуса. Конструктивно корпусът на ОО-елементи представлява кух цилиндър с редица уплътнителни елементи и странични капачки (тапи). Входните/изходните тръби за подаване/извеждане на водата са разположени или на стената на корпуса, или на страничните тапи. На рисунката е показан разрез на страничната тапа на композитния корпус за мембрани с диаметър 4" с поставен ОО-елемент и без него.

Фигура 2. Разрез на страничната тапа на композитен корпус за високо налягане за мембрани с диаметър 4" с инсталиран обратноосмотичен елемент и без него

Разрез на страничната тапа на модул за обратна осмоза

В корпуса може да се поставят последователно от 1 до 8 ОО-елемента по такъв начин, че концентратът от всеки предходен елемент става входяща вода за следващия.

Принципна конструкция на типичен обратноосмотичен модул с високо налягане от композитен материал

Принципната конструкция на типичен ОО-модул с високо налягане от композитни материали, в който са поставени три спираловидно-навити ОО-елемента, е показана на фиг.3. Входящата вода (поз.1) влиза в ОО-модула през тръба, разположена на стравичната входна тапа (поз.8), разпределя се в корпуса между ОО-елементите (поз.4), като се подава на първия ОО-елемент (поз.5). За центриране на ОО-елемента в централния дренажен канал на ОО-елемента се поставя втулка, която едновременно служи и за затапване на потока на пермеата. В ОО-елемента началната вода се разделя на пермеат и концентрат. Първият се събира в централния дренажен канал (перфорирана тръба), а вторият се подава на следващия ОО-елемент. Същото разделяне се случва и там. При това U-образната подложка на втория ОО-елемент разделя потока на началната вода (концентрат от първия ОО-елемент) от потока на концентрата, който се образува на втория ОО-елемент. След това, на третия. Всички ОО-елементи се свързват с централната дренажна тръба с помощта на втулки, които са оборудвани с уплътнителни O-пръстени, закрепени в паз, за да предотвратят разместване по време на монтажа. Така в образуволия се канал се събира пермеатът от всички ОО-елементи. От последния елемент в реда пермеатът се извежда също чрез втулка, която е свързана със страничната тапа (поз.2). Концентратът от последния ОО-елемент също се извежда чрез тръба в страничната тапа (поз.3).

Фигура 3. Принципна конструкция на спираловидно-навит ОО-модул с три ОО-елемента.

Принципна канструкция на модул зя обрятня осмоза

С цифри са отбелязани: 1 - входяща вода; 2 - изход на филтрата (пермеат); 3 - изход на концентрата; 4 - корпус на ОО-модул; 5 - спираловидно-навити ОО-елементи; 6 - U-образна подложка на ОО-елемента; 7 - втулка, свързваща ОО-елементите за събиране на пермеата; 8 - входна странична тапа; 9 - изходна странична тапа.

Като пример по-долу са дадени размерите на стандартните композитни корпуси за високо налягане за мембрани с диаметър 8" за различни работни налягания, произвеждани от фирмата "CodeLine".