water treatment water professionals

Никол-Н ООД

инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на промишлени и битови инсталации за обработка на води

 

Микробиологична (антибактериална) обработка чрез системи за пропорционално дозиране

Една от основните функции на дозиращото оборудване, използвано в системите за обработка на води, е течното хлориране с натриев хипохлорид (NaClO) за антибактериална обработка на водата, както и за дозиране на антискаланти, разтвори за коригирането на pH и др.

Хлориране с натриев хипохлорид (NaClO) - Белина

Използва се течен реагент със съдържание на активен хлор от 9% до 11%. В този случаи се прилага дозиращ комплект, състоящ се от:

- Дозираща помпа - Най-често това са мембранни електромагнитни помпи. Важно е да се знае насрещното налягане, срещу което помпата ще работи. Налични са модели с възможност за управление по външен сигнал (4-20 мА, импулсен);

- Резервоар;

- Смукателна линия (серия SL или SA) - Състои се от гъвкав шлаух. тежест и възвратно-смукателен клапан със сито. Серията SL е комплектована и със сигнализатор за ниво;

- Предпазно устройсто - Улеснява изключително експлоатацията на помпата. Съчетава функциите на:

  • предпазно-преливен вентил;
  • възвратен (антисифонен) вентил;
  • визуална индикаиия за нормалната работа на помпата;

- Инжекторен фитинг - Монтира се в точката на впръскване на реагента. Възможно е да се комбинира с удължаваща тръбичка за по-добро смесване и ръчен спирателен вентил.

 

Дозиращи помпи

Дозаторните помпи са предназначени за дозиране на течности. Основното им различие от другите помпи е  малкия им дебит, измерван в литри за час и по-рядко в десетки или стотици литра за час. Въпреки това те подават течността с достатъчно голяма  точност и с налягане, превишаващо съществуващото в системата налягане.

 

 

Дозаторните помпи, в зависимост от начина на подаване, се делят на:

Електромеханични - Принципът на действие на регулируемата електромеханична  дозираща помпа е основан на периодичното изменение на обема на работната камера, предизвикващо запълването й с течност и изтласкването на течността от тази камера. Въртеливото движение от електродвигателя посредством червячна предавка, ексцентрикова  ролка и пружина се преобразува във възвратно-постъпателно  движение на пръта, съединен с бутало или диафрагма. Настройваното ограничение на техния обратен ход позволява да се регулира подаваното количество с точност до 0,5 % (диафрагма) или 0,2 % (бутало) в границите от 0 до 100%.

1. Електродвигател
2. Механизъм за регулиране на дължината на хода
3. Редуктор
4. Кожух
5. Дозиращо устройство
6. Микропроцесорна система за управление
7. Корпус
8. Предпазителен (въздушен) клапан

Електромагнитни - Принципът на действие на електромагнитната дозираща помпа е основан на явлението електромагнитна  индукция: вътре в електромагнитния соленоид се намира прът с пружина, който е съединен с буталото или диафрагмата на работната камера. При пропускане на ток през електрическата верига прътът се предвижва навътре в соленоида, при прекъсване на веригата пружината го изтласква навън. Възвратно-постъпателното движение на пръта води до изменение на обема на работната  камера, запълването й с течност и изтласкване на течността от нея.

В ръчен режим се регулира честотата на включване и изключване на електрическата верига, в режим на работа от разходомер сигналът се осигурява от датчика на разходомера.

Перисталтични - От гръцки peristaltikos - обхващащ и притискащ. Принципът на действие на  перисталтичната дозираща помпа е основан на притискане с ролки на тръба, в която се намира дозираната течност, и преместване на точката на притискане. Регулировката на подаваното количество течност се осъществява чрез изменение на скоростта на въртене на колелото с ролките.

 

Дозаторните помпи могат да бъдат управлявани:

1. Ръчно;

2. Чрез сигнал, постъпващ от разходомер за вода с импулсен изход, свързан към външен изключен контакт. При включване на контакта в помпата постъпва импулс и помпата впръсква реагент. Броят на импулсите е пропорционален на количеството течност в точката, където е монтиран разходомера;

3. Чрез сигнал, постъпващ от датчик (кондуктометрична клетка, рН – електрод, RedOx – електрод, датчик за активния хлор, озон и т.н.). Честотата на впръскванията на реагент от помпата зависи от силата на тока, а силата на тока е правопропорционална на разликата на необходимия и фактическия сигнали, постъпващи от датчика;

4. Чрез сигнал от таймер.

Дозаторните помпи, работещи пропорционално на получения външен сигнал, често се наричат пропорционални.

 

Разходомери за вода с импулсен изход

Основните компоненти на разходомерите за вода с импулсен изход са подвижен магнит и датчик, установен в нормално открито положение: всяко движение на магнита съединява контакта. Количеството на импулсите е пропорционално на потока в тръбопровода.

За осигуряване на точност на измерванията е необходимо разходомера да се монтира на правия участък на  тръбопровода. Дължината на правия участък на тръбата пред разходомера трябва да бъде не по-малко от осем  номинални диаметъра. Дължината на правия участък на тръбата след разходомера трябва да бъде не по-малко от три  номинални диаметъра. В противен случай са възможни неточности при измерванията, предизвикани от турбулентността на потока в тръбопровода. Пред разходомера е желателно да се монтира филтър за грубо пречистване.

Фирма "Никол-Н" ООД поддържа на склад дозиращи помпи на италианската фирма AQUA, които се отличават с високо качество, добри технически параметри и много добро съотношение цена-качество. Параметри на системите за пропорционално дозиране AQUA може да видите в раздел "Компоненти на системите".

Фирма "Никол-Н" ООД монтира системи за пропорционално дозиране и на други производители като Prominent, Grundfus, Etatron и др.